Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar framför allt förebyggande och med skolrelaterade hälsoproblem. Elevhälsan arbetar för att stödja elevers utveckling. Det arbetet sker både i grupp tillsammans med skolans övriga personal och som enskilt arbete.

 

Elevhälsan arbetar med skolans övriga personal

 

Delar av elevhälsan deltar tillsammans med skolans pedagoger i klassgenomgångar och elevvårdsgenomgångar. I dessa konferenser dryftas elevernas starka och svaga förmågor, både på grupp- och individnivå. Elevhälsan tar också del av skolans utvecklingsområden och ger synpunkter på vad som kan göras utifrån sin profession.

 

Skolsköterska: Carina Östman
Skolläkare: Birgit Finskas
Skolkurator: Lotta Nordlöf
Skolpsykolog: Annette Edin Ruthström
Specialpedagog: Agneta Byström

 

 

Elevhälsans olika kompetenser arbetar på egen hand

 

Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal samt hälsokontroller (tillväxt, syn, hörsel och rygg). Utför vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet. Med skolsköterskan kan man också prata om hur man mår och har det i skolan. 

 

Skolläkaren följer elevens hälsa och utveckling under hela skoltiden via skolsköterskan och vidtar eventuella åtgärder efter elevens behov.

 

Skolkuratorn hjälper till om man har bekymmer som rör den sociala förmågan eller situationen. Kuratorn kan finnas tillhands för att stötta eleven om det känns jobbigt att prata med någon lärare eller annan vuxen.

 

Skolpsykologen kan hjälpa den som mår psykiskt dåligt, till exempel har ångest eller känner sig nedstämd. Psykologen kan också gör utredningar, t ex för att ta reda på om en elev har svårt att koncentrera sig eller har någon funktionsvariation som gör att hen behöver extra stöd.

 

Specialpedagogen handleder och hjälper pedagoger att hitta arbetssätt och material som passar för olika elever. I arbetet med att bedöma elevers kunskaper kan specialpedagogen vara ett stöd för att planera åtgärder som leder vidare. Specialpedagogen gör också kartläggningar och utredningar t. ex kring elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. I vissa fall arbetar specialpedagogen med enskilda elever..

 

Skolsköterskans arbete

Skolsköterskan planerar att finnas på skolan ca en-två torsdagar i månaden. 

 

Vaccination

Vaccinationer enligt "Nationella vaccinationsprogrammet" kommer att genomföras löpande under hela läsåret. 

 

Hälsosamtal/Hälsokontroll

Genomförs enligt Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården och kommer att påbörjas under hösten.

 

Specialkost och matallergi

Om ditt barn har behov av specialkost, behöver skolan och elevhälsovården ett intyg från utredande/behandlande läkare, som styrker detta. Detta är viktigt för kökets kännedom om ert barns speciella behov.

 

Vänd er till barn- och ungdomsmottagningen om barnet varit patient där. Alternativt vänder ni er till primärvården. 

 

Lämna intyget till skolan så vidarebefordras det till skolsköterskan. 

 

Kontakt

När skolsköterskan är på plats i skolan är hon upptagen av elevhälsoarbetet och därför svår att nå. Sök gärna kontakt med henne via mejl (se kontaktuppgifter nedan) och gör sedan upp om vidare kontakt. Ni är välkomna att höra av er till henne med alla typer av frågor. 

Kontakt

Telefon: 0660-92006

Arbetsmobil: 073-828 85 67
E-post: Skicka e-post