Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar framför allt förebyggande och med skolrelaterade hälsoproblem. Elevhälsan arbetar för att stödja elevers utveckling. Det arbetet sker både i grupp tillsammans med skolans övriga personal och som enskilt arbete.

 

Elevhälsan arbetar med skolans övriga personal

 

Delar av elevhälsan deltar tillsammans med skolans pedagoger i klassgenomgångar och elevvårdsgenomgångar. I dessa konferenser dryftas elevernas starka och svaga förmågor, både på grupp- och individnivå. Elevhälsan tar också del av skolans utvecklingsområden och ger synpunkter på vad som kan göras utifrån sin profession.

 

Skolsköterska: Carina Östman
Skolläkare: Birgit Finskas
Skolkurator: Lotta Nordlöf
Skolpsykolog: Annette Edin Ruthström
Specialpedagog: Irene Lindberg

 

 

Elevhälsans olika kompetenser arbetar på egen hand

 

Skolsköterskan gör bland annat hälsoundersökningar, ger vaccinationer och kollar syn. Med skolsköterskan kan man också prata om hur man mår och har det.

 

Skolläkaren följer elevens hälsa och utveckling under hela skoltiden via skolsköterskan och vidtar eventuella åtgärder efter elevens behov.

 

Skolkuratorn hjälper till om man har bekymmer som rör den sociala förmågan eller situationen. Kuratorn kan finnas tillhands för att stötta eleven om det känns jobbigt att prata med någon lärare eller annan vuxen.

 

Skolpsykologen kan hjälpa den som mår psykiskt dåligt, till exempel har ångest eller känner sig nedstämd. Psykologen kan också gör utredningar, t ex för att ta reda på om en elev har svårt att koncentrera sig eller har någon funktionsvariation som gör att hen behöver extra stöd.

 

Specialpedagogen handleder och hjälper pedagoger att hitta arbetssätt och material som passar för olika elever. I arbetet med att bedöma elevers kunskaper kan specialpedagogen vara ett stöd för att planera åtgärder som leder vidare. Specialpedagogen gör också kartläggningar och utredningar t. ex kring elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. I vissa fall arbetar specialpedagogen med enskilda elever..

 

Skolsköterskan informerar inför läsåret 2020/2021

Skolsköterskan planerar att finnas på skolan ca en torsdag i månaden. 

 

Vaccination

Vaccinationer enligt "Nationella vaccinationsprogrammet" kommer att genomföras under senare delen av läsåret.

 

Hälsokontroll

Planerade hälsokontroller enligt Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården kommer att påbörjas under hösten.

 

Specialkost och matallergi

Tillsammans med styrelsen har skolan beslutat att de barn som äter någon form av specialkost årligen ska lämna in ett ”intyg” eller en beskrivning av barnets behov. För de barn som sedan tidigare har känd matallergi räcker det fylla i den blankett som skolan tillhandahåller. Den ifyllda blanketten förvaras i skoljournalen och en kopia skickas till köket.

Hör gärna av er till skolsköterskan om ni har barn som inte har en känd matallergi, men där ni misstänker allergi eller har frågor.

 

Telefonkontakt

När skolsköterskan är på plats i skolan är hon upptagen av elevhälsoarbetet och därför svår att nå. Sök gärna kontakt med henne via mejl (se kontaktuppgifter nedan) och gör sedan upp om vidare kontakt. Ni är välkomna att höra av er till henne med alla typer av frågor. 

Kontakt

Telefon: 0660-92006
E-post: Skicka e-post